Frida bäst i klassen

Fridaskolan - bäst i klassen!

Kairos Future, välkänt för sina trend- och omvärldsanalyser, har under 2011 fokuserat på IT och digital kompetens i skolan och levererar nu en omfattande studie kring dessa områden. Som ett led i Fridaskolornas strategiska utvecklingsarbete finns i studien en särskild del där Kairos Future har undersökt och analyserat IT och digital kompetens på Fridaskolorna jämfört med skolor i resten av Sverige.

Studien har ett tredelat syfte. Dels att göra en grundlig kartläggning, men också att ringa in de framgångsfaktorer som finns samt att säga något om de framtidsbilder som kan skönjas. Underlaget är gediget: litteraturstudier, enkätundersökning (med fler än 4000 respondenter), fokusgrupper och expertseminarium. Fridaskolan är således en av många skolor som deltagit i studien.

”Resultatet av undersökningen ger vid handen att Fridaskolorna ligger i absolut framkant, vilket förstås är glädjande”, säger Tomas Borgvall, utvecklingschef på Fridaskolorna. ”Det har varit en lång och medveten process för att hamna här. Det handlar inte bara om att ha ett genomtänkt upplägg vad gäller hårdvaran - ännu viktigare är att satsa på att personal och elever inte bara kan hantera maskineriet, utan också att använda det som ett redskap för att främja och utveckla lärande. Det är bara då resultaten i en sådan här undersökning kan bli så övertygande.”

I undersökningen anger 75 % av lärarna i Sverige att de har en egen dator att disponera och att 20 % av eleverna har det. Motsvarande siffror för Fridaskolorna är 100 % respektive 94 %. Då är även skolor där elever har en egen dator medtagna i studien.
   
Att det finns väl fungerande IT-lösningar för utvärdering och uppföljning anger drygt 60 % av de tillfrågade i Sverige, medan 94 % tycker att så är fallet på Frida. Väl fungerande IT-lösningar när det gäller pedagogik och lärande anser cirka 40 % i snitt i Sverige, medan 88 % tycker att så är fallet på Fridaskolorna.    

Slutsatsen i Karios Futures rapport är att IT-användningen på Fridaskolorna är betydligt högre än på de flesta andra skolor, även de skolor där elever har tillgång till en egen dator; olika IT-verktyg används i högre utsträckning. Lärarna på Fridaskolorna är också betydligt mer nöjda än andra lärare när det gäller IT-lösningar på skolan, i synnerhet lösningarna för pedagogik och lärande. Den kompetensutveckling som man har fått upplevs ha påverkat undervisningen i ”hög grad” anser nästan hälften av lärarna på Frida, jämfört med var tionde lärare i resten av Sverige. Däremot tycker drygt var tredje lärare i Sverige att kompetensutvecklingen ”inte har påverkat alls”. Motsvarande siffra på Fridaskolorna är 0 %.

Men förbättras verkligen prestationerna? Undersökningen ger ett tydligt svar: 73 % av lärarna på Fridaskolorna anser att så är fallet, och eleverna håller med: 68 % av eleverna tycker likadant. I resten av Sverige tycker 42 % av lärarna att IT har förbättrat elevernas prestationer, medan eleverna är något mer optimistiska: 49 % håller med. Vårdnadshavarna på Fridaskolorna tycker likadant: 66 % anser att eleverna lär sig mer med datorer. 83 % av vårdnadshavarna tycker dessutom att det finns en IT-lösning som gör det möjligt att följa sitt barns resultat, jämfört med 60 % i riket.

”Det är en mycket gott formbesked för oss”, säger Tomas Borgvall, ”och det känns givetvis extra roligt att det kommer från en så pass ansedd källa som Kairos Future. Vi får bekräftat att vi har resonerat rätt i att göra IT-användningen till en ständigt pågående process, där de tekniska lösningarna måste gå hand i hand med kompetensutvecklingen. Men även om det här är en mycket positiv bekräftelse, är det ingenting vi kan vila i. Det vore ett misstag, tror jag. Snarare ska vi använda den här medvinden till att ta oss ännu längre och bli ännu bättre. Det är bara så vi kan vara det tongivande utbildningsföretag som vi strävar efter att vara.”
    
För mer information:

Tomas Borgvall, 070-450 8568
Håkan Johansson, 070-5567349

Skriv ut sidan

Senast uppdaterad: den 9 januari 2012, 13:55